Rekrutacje Sektor Agro Bio-paliwa - Pracodawca | Klient - NAJINTERNATIONAL Executive Search | Recruitments | HR Advisory

Rekrutacje Sektor Agro Bio-paliwa

Rekrutacje Sektor Agro Bio-paliwa

Rekrutacje Sektor Agro Bio-paliwa

Polska jest jednym z największych producentów i eksporterów produktów rolno-spożywczych w Unii Europejskiej.

Około 80% polskiego eksportu rolno-spożywczego trafia na stoły konsumentów w państwach UE. W ostatnich latach  polskie rolnictwo i przetwórstwo zostało zmodernizowane i dostosowane do unijnych standardów produkcji w zakresie jakości, bezpieczeństwa żywności i oddziaływania na środowisko.

Pandemia sprawiła, że w wielu branżach, w tym rolniczych był wielki zastój. Ze względu na COVID-19 sytuacja na rynkach została rozchwiana. Dużym problemem stały się skutki epidemii, takie jak gwałtowny spadek cen skupu i wzrost kosztów działalności, wynikający z przerwania łańcuchów dostaw.

Jednym z największych wyzwań gospodarki jest rolnictwo ekologiczne.

Jest ono jest alternatywą dla rolnictwa tradycyjnego, ma ono ogromny wpływ na środowisko naturalne. Rolnictwo ekologiczne to reakcja na zagrożenia środowiskowe i instrument zrównoważonego rozwoju gospodarki rolnej. Główna rola rolnictwa ekologicznego to: ochrona różnorodności gatunkowej zwierząt i roślin, przeciwdziałanie zmianom klimatu a przede wszystkim ochrona środowiska.

Istotnym sektorem w branży Agro jest hodowla zwierząt gospodarskich, która w Polsce ma długoletnią tradycję. Jedną z głównych potrzeb tego sektora jest nieustanna konieczność modernizacji infrastruktury oraz metod hodowli.

Ściśle związane są chów i hodowla zwierząt gospodarskich, a także możliwości eksportowe mięsa z kondycją producentów pasz.

Potężną rolę w branży Agro stanowią:

  • produkcja pasz i dodatków do pasz
  • produkcja zwierzęca i roślinna
  • przemysł olejarski
  • młynarstwo
  • przechowalnictwo zbóż
  • krajowy i międzynarodowy obrót zbożami i surowcami paszowymi
  • a także przemysł bio-paliwowy

Wpływ wojny pomiędzy Rosja a Ukraina ma  kolosalne znaczenie na ceny pasz na świecie. Oba te kraje należą do jednych z największych producentów zbóż na świecie. Spadek importu pszenicy, oleju, kukurydzy,  oraz śruty słonecznikowej i rzepakowej z Ukrainy nie pozostała bez wpływu, szczególnie na ceny pasz i na unijny przemysł spożywczy.

Wysokie ceny rynkowe i trendy inflacyjne wynikające z wojny w Ukrainie powodują, że głównym problemem UE jest globalna przystępność cenowa żywności.

Od lat współpracujemy z klientami z sektora Agro, doskonale rozumiemy ich potrzeby. W połączeniu z aktualizowaną na bieżąco wiedzą branżową pozwala to nam wspierać naszych klientów.

Wybrane Referencje w Segmencie Agro. Naciśnij link

Może Cię również zainteresować Klient