Assessment | Development Center | NAJ International - NAJINTERNATIONAL Executive Search | Recruitments | HR Advisory

Assessment | Development Center | NAJ International

Assessment | Development Center | NAJ International

Assessment and DevelopmentCentre

Wierzymy, że miarą sukcesu każdej firmy jest odpowiednio zbudowany, doskonale przygotowany i zmotywowany zespół. Metoda Assessment/Development Centre umożliwia efektywne zbadanie potencjału i możliwości indywidualnego wzrostu i rozwoju pracowników. Dzięki temu daje możliwość zbudowania efektywnej organizacji i optymalnego wzrostu firmy. Podstawowym, bazowym elementem projektu jest przygotowanie profili kompetencyjnych podlegających ocenie z wyszczególnieniem kluczowych kompetencji na danym stanowisku. Oceniane kompetencje wyodrębnione są w procesie analizy wybranych stanowisk, na podstawie kluczowych czynników sukcesu w danej firmie oraz oczekiwań zarządu co do realizacji zadań specyficznych dla danej firmy. Poszczególne kompetencje pracowników są oceniane przy pomocy zróżnicowanych technik, takich jak: wywiad biograficzny i kompetencyjny, zadania symulacyjne (rozmowy z podwładnym; trudnym klientem zewnętrznym/wewnętrznym); ćwiczenia in basket, rozwiązywanie problemów biznesowych, ćwiczenie grupowe, prezentacje, testy psychologiczne. Ćwiczenia mają formę symulacji zadań lub sytuacji, analogicznych do tych, które występują w środowisku pracy firmy. Ćwiczenia mogą być również przeprowadzane w grupie, co pozwala zaobserwować zaangażowanie pracownika w zespole i jego zdolność do współpracy z innymi ludźmi. Zasadniczym aspektem procedury jest przekazanie uczestnikom informacji zwrotnej (feedback), określającej kierunki i sposoby rozwoju. Wartością dodana dla pracodawcy jest wiedza o potencjalne pracowników, możliwościach zaplanowania dalszej kariery zawodowej i programu szkoleń.

 

Managerial Audit

Audyt menedżerski stanowi kompleksowe podejście pozwalające opisać sposób działania menedżera w organizacji uwzględniając wymagania: zadaniowe, interpersonalne, środowiskowe. Współczesny biznes wymaga od menedżerów umiejętności ciągłego dostosowywania się do zmian – umiejętności zarządzania zmianą w warunkach niepewności i – coraz częściej – podwyższonego ryzyka. To, że organizacja sprawnie funkcjonuje dziś, nie jest wystarczającą gwarancją, że sytuacja utrzyma się w dłuższym czasie. Podstawą rozwoju każdej organizacji jest jej kadra menedżerska, reprezentująca specyficzne kompetencje pozwalające na prowadzenie skutecznego zarządzania. Rozwijanie tych kompetencji decyduje o możliwościach uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku. Audyt menedżerski przeprowadzony przez naszych konsultantów pozwoli nie tylko rozpoznać posiadane kompetencje kadry zarządzającej, ale również wskaże pożądane kierunki rozwoju ludzi na kluczowych stanowiskach i lepsze dopasowanie do wymogów zmieniającej się organizacji. Audyt według stosowanej przez nas metodologii jest szczególnie przydatny w sytuacjach takich jak restrukturyzacja czy przejęcie, zmiana strategii, identyfikacja potencjału menedżerskiego i przygotowanie sukcesorów na stanowiskach kierowniczych. Audyt menedżerski znacząco wykracza poza prosty opis mocnych i słabych stron pracownika. Jest to metoda analizująca nie tylko osobiste zasoby menedżera (wiedzę, zdolności, potencjał osobowościowy, motywację), ale również uwzględnia kontekst organizacyjny, interpersonalny oraz ogólnorynkowy jego działań.

pracodawca@naj.com.pl